Mo.- Fr. 08:00 - 18:00 | Live Chat | Contact
+++ ALLEEN VOOR EEN KORTTIJD: Upgradeset voor 1128€ gratis +++

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en klantinformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende voorwaarden gelden voor contracten die u met ons als aanbieder (Benicon GmbH) üvia de website www. dollsclub.nl. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de opneming van door u gebruikte eigen voorwaarden tegengesproken.

(2) Consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven. Ondernemer is elke natuurlijke of rechtspersoon of een juridisch verantwoordelijk partnerschap, die handelt bij het sluiten van een rechtshandeling in het kader van de uitoefening van zijn zelfstandige beroeps- of handelsactiviteit.

§ 2 Totstandkoming van de overeenkomst

(1)Het voorwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Reeds met de plaatsing van het desbetreffende product op onze website doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst onder de in de artikelbeschrijving genoemde voorwaarden.  
(3) Het contract komt über het online winkelwagensysteem als volgt:
De voor aankoop bestemde goederen worden in het "winkelkarretje" geplaatst. Über de overeenkomstige knop in de navigatiebalk, kunt u de "winkelwagen" oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Na het oproepen van de pagina "Afrekenen" en het invoeren van de persoonlijke gegevens en de betalings- en verzendvoorwaarden worden tenslotte alle bestelgegevens nogmaals weergegeven op de besteloverzichtspagina.

Als u als betaalmethode kiest voor een instant betaalsysteem (bijv. PayPal / PayPal Express Amazon). Indien u als betaalmethode een instant-betalingssysteem (bijv. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofort) gebruikt, wordt u in onze online-shop op de overzichtspagina van de bestelling geleid of wordt u eerst omgeleid naar de website van de aanbieder van het instant-betalingssysteem.
Bij de omleiding naar het betreffende instant-betalingssysteem maakt u de juiste keuze of voert u uw gegevens in. Tot slot wordt u op de overzichtspagina van uw bestelling teruggeleid naar onze online winkel.

Voordat u de bestelling verstuurt, heeft u de mogelijkheid om alle informatie nogmaals te controleren, te wijzigen (ook üover de functie „back" van de Internet browser) of de aankoop te annuleren.
Met het verzenden van de bestelling über de knop "bestellen om te betalen" verklaart u rechtsgeldig het aanbod te accepteren, waarmee het contract tot stand komt.

(4) Uw verzoeken om het opstellen van een offerte zijn voor u niet bindend. Wij doen u een bindend aanbod in tekstvorm (bijv. per e-mail), dat u binnen 5 dagen kunt aanvaarden.

(5)De verwerking van de bestelling en Übermittlung van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract per e-mail is gedeeltelijk geautomatiseerd. U dient er daarom voor te zorgen dat het e-mailadres dat u bij ons heeft opgegeven juist is, dat de ontvangst van e-mails technisch gewaarborgd is en met name niet wordt verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Behoud van titel, Behoud van titel

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen uit dezelfde contractuele relatie.

(2)  De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

§ 4 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheidsrechten voor gebreken bestaan.

(2) Als consument wordt u verzocht het artikel bij aflevering direct te controleren op volledigheid, uiterlijk waarneembare gebreken en transportschade en eventuele klachten zo spoedig mogelijk aan ons en de vervoerder te melden. Indien u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen invloed op uw wettelijke garantieaanspraken.

§ 5 Rechtskeuze, plaats van uitvoering, jurisdictie

(1)  Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (geldigheidsbeginsel).

(2)  Plaats van uitvoering für alle diensten uit de bestaande zakelijke relaties met ons en rechtsgebied is ons hoofdkantoor, op voorwaarde dat u geen consument bent, maar een handelaar, rechtspersoon naar publiek recht of öffentlich-rechtliches Sondervermögen. Hetzelfde geldt indien u geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of indien uw woonplaats of gewone verblijfplaats onbekend is op het ogenblik dat de rechtsvordering wordt ingesteld. De bevoegdheid om een beroep te doen op de rechter bij een andere wettelijke bevoegdheid blijft onverlet.

(3)  De bepalingen van het VN-verkoopverdrag zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

§ 6 Bescherming van minderjarigen

(1)  Bij de verkoop van goederen die onder de regelgeving van de Jeugdbeschermingswet vallen, gaan wij alleen contractuele relaties aan met klanten die de wettelijk vereiste minimumleeftijd hebben bereikt.
Op de bestaande leeftijdsbeperkingen wordt gewezen in de desbetreffende artikelomschrijving.


(2)  U verzekert met het verzenden van uw bestelling, de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd te hebben bereikt en dat uw gegevens betreffende uw naam en adres juist zijn. U bent verplicht ervoor te zorgen dat alleen u of personen die door u gemachtigd zijn om de levering in ontvangst te nemen en die de wettelijk vereiste minimumleeftijd hebben bereikt, de goederen in ontvangst nemen.

(3)  Voor zover wij wettelijk verplicht zijn een leeftijdscontrole uit te voeren, dragen wij de met de levering belaste logistieke dienstverlener op de levering uitsluitend te overhandigen aan personen die de wettelijk vereiste minimumleeftijd hebben bereikt en in geval van twijfel de identiteitskaart van de persoon die de goederen in ontvangst neemt, te laten tonen voor de leeftijdscontrole.

(4) Voor zover wij über de wettelijk voorgeschreven minimumleeftijd in de respectievelijke artikelbeschrijving aantonen dat u für de aankoop van de goederen de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Lebensjahr müssen, zijn de bovenstaande leden 1 tot en met 3 van toepassing, met dien verstande dat in plaats van de wettelijke minimumleeftijd de volle leeftijd moet worden aangehouden.




II. Klantinformatie

1. Identität van de verkoper

Benicon GmbH
Hauptstraße 28
15806 Zossen
Duitsland
Telefoon: 033769883921
E-mail: info@dollsclub.com


Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen online (ODR-platform), dat toegankelijk is op https://ec.europa.eu/odr.


2. Informatie over de sluiting van het contract

De technische stappen voor de sluiting van het contract, de sluiting van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd volgens de voorschriften "Sluiting van het contract" van onze Algemene Voorwaarden (Deel I. ).

3. contracttaal, opslag contracttekst

3.1. De contracttaal is Duits .

3.2. De volledige contracttekst wordt niet door ons opgeslagen. Alvorens de bestelling te verzenden kunnen de contractgegevens über de printfunctie van de browser worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling door ons worden de bestelgegevens, de wettelijk verplichte informatie voor overeenkomsten op afstand en de Algemene Handelsvoorwaarden nogmaals per e-mail aan u toegezonden. Bijvoorbeeld per e-mail, die u kunt afdrukken of elektronisch kunt opslaan.

4. Gedragscodes

4.1. wij hebben ons onderworpen aan de Käufersiegel-Qualitätskriterien van de Händlerbund Management AG en aangesloten bij de Ecommerce Europe Trustmark Code of Conduct, te raadplegen op: <a href="https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf"

target="_blank">https://www.haendlerbund.de/images/content/kaeufersiegel/kaeufersiegel-qualitatskriterien.pdf en https://www.ecommercetrustmark.eu/the-code-of-conduct/

5. Essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de respectieve offerte.

6. Prijzen en betalingswijzen

6.1 De in de respectieve aanbiedingen vermelde prijzen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Zij omvatten alle prijscomponenten, inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet in de aankoopprijs inbegrepen. Zij zijn  over een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze Internetaanwezigheid of in de respectieve aanbieding opvraagbaar,  worden in de loop van het bestelproces afzonderlijk getoond en zijn extra door u te dragen, tenzij de gratis levering is toegezegd.

6.3 Als de levering plaatsvindt in landen buiten de Europese Unie, kunnen er extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals douanerechten. Bijvoorbeeld douanerechten, belastingen of kosten voor geldoverdracht (kosten voor overschrijving of wisselkoersen van kredietinstellingen), die door u moeten worden gedragen.

6.4.  Kosten voor het overmaken van geld (Ütransfer- of wisselkosten van kredietinstellingen) zijn voor uw rekening in gevallen waarin de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.

6.5. De betalingswijzen die voor u beschikbaar zijn, worden onder een overeenkomstige knop

6 op onze internetsite of in het desbetreffende aanbod aangegeven. 6. tenzij anders vermeld in de afzonderlijke betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen uit het gesloten contract onmiddellijk opeisbaar.

7. leveringsvoorwaarden

7. 1. de leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een dienovereenkomstig aangewezen knop op onze website of in de respectieve aanbieding.

7.2. Indien u consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van het verkochte goed tijdens de verzending pas overgaat bij de overdracht van de goederen aan u, ongeacht of de verzending verzekerd of niet-verzekerd is. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemde vervoerder of een andere persoon die is aangewezen om de zending uit te voeren.

8. Wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

De aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de bepaling "Garantie" in onze Algemene Voorwaarden (deel I).

Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de juristen van de Händlerbund die gespecialiseerd zijn in IT-recht en worden permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk in geval van waarschuwingen. Meer informatie hierover kunt u vinden op: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

Laatste update: 19.11.2018

Laatst bekeken
Naar boven